lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magister- och masteruppsats

För en magisterexamen skrivs en uppsats om 15 hp och för en masterexamen skrivs två uppsatser om 15 hp vardera.

Alla uppsatser ska seminariebehandlas med opponent. Seminarierna äger årligen rum under tre tvåveckorsperioder i: januari- februari, maj-juni och augusti-september samt under en vecka i mitten eller i slutet av oktober och en i mitten på april.

Uppsatsskrivande på magister- och masternivå syftar till att fördjupa och höja studentens förmåga att genomföra självständiga ekonomiska analyser. Syftet med oppositionen är att på ett kritiskt, men konstruktivt sätt granska ett annat upppsatsarbete samt att ge förslag och synpunkter till förbättringar

Uppsatsen skrivs antingen individuellt eller tillsammans med en annan student. Man blir inte tilldelad ett uppsatsämne eller handledare utan det åligger studenten att själv tänka till och fundera över möjliga uppsatsämnen – något som man bör göra i ett tidigt skede under den termin som man planerar att skriva sin uppsats. Viktigt att tänka på är att ett snävt ämne ofta är bättre än en bred frågeställning (en snäv fråga kan alltid utvidgas). Man behöver också fundera över vilken ansats som är relevant för att besvara frågeställningen, och, om man tänker sig en empirisk uppsats, finns det tillgänglig data som passar metoden och frågeställningen. Inspiration till uppsatsämnen kan exempelvis hämtas via kurser man läst, vetenskapliga tidsskrifter och forskningsrapporter, dagstidningar, internationella organisationer et cetera.

I början av varje termin hålls en introduktionsföreläsning som ger inledande information och en översiktlig bild av uppsatskursen. Den ger också lite vägledning om hur man hittar ett uppsatsämne.

Alla uppsatser vid Nationalekonomiska institutionen kontrolleras för plagiat via företaget Ouriginal.


Behörighetskrav

NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp
NEKN06 - Examensarbete - magisternivå, hälsoekonomi, 15 hp (kursplan)

  • För studenter som är antagna till masterprogrammet i nationalekonomi skall 30 hp kurser på avancerad nivå vara avslutade.
  • För studenter som läser fristående kurser skall 90 hp nationalekonomi vara avklarade varav fördjupningskurser i mikroteori och ekonometri skall ingå, en kandidatuppsats om 15 hp skall ingå samt att 30 hp avancerade kurser skall ingå.  

NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 

  •  75 hp nationalekonomi på avancerad nivå inkl NEKN01/NEKN06 skall vara avklarade.