lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kandidatuppsats, 15 hp

Uppsatsarbete för att avsluta kandidatnivån i nationalekonomi

Kandidatuppsatsen sammanfattar dina grundstudier i nationalekonomi och ger dig en ökad förståelse för ämnet. Uppsatsen skrivs enskilt eller tillsammans med en annan student.

Uppsatsarbetet på kandidatnivå har som huvudsyfte att öka studentens förmåga att självständigt genomföra en samhällsekonomisk analys. Speciellt viktig är förmågan att ta fram och använda källmaterial av olika slag och att vid behandlingen utnyttja de kunskaper i ekonomisk analys som inhämtats via kurser och kurslitteratur. Förmågan att uttrycka sig i skrift övas, liksom att klart disponera en rapport. Alla uppsatser ska seminariebehandlas med en utsedd opponent. Syftet med oppositionen är att på ett kritiskt, men konstruktivt, sätt granska ett annat uppsatsarbete samt att ge förslag och synpunkter till förbättringar.

Uppsatsen skrivs antingen individuellt eller tillsammans med en annan student. Man blir inte tilldelad ett uppsatsämne eller handledare utan det åligger studenten att själv tänka till och fundera över möjliga uppsatsämnen – något som man bör göra i ett tidigt skede under den termin som man planerar att skriva sin uppsats. Viktigt att tänka på är att ett snävt ämne ofta är bättre än en bred frågeställning (en snäv fråga kan alltid utvidgas). Man behöver också fundera över vilken ansats som är relevant för att besvara frågeställningen, och, om man tänker sig en empirisk uppsats, finns det tillgänglig data som passar metoden och frågeställningen. Inspiration till uppsatsämnen kan exempelvis hämtas via kurser man läst, vetenskapliga tidsskrifter och forskningsrapporter, dagstidningar, internationella organisationer et cetera.

I början av varje termin hålls en introduktionsföreläsning som ger inledande information och en översiktlig bild av uppsatskursen. Den ger också lite vägledning om hur man hittar ett uppsatsämne. Utöver introduktionsföreläsning finns ett antal inspelade filmer som ger tips inför uppsatsarbetet och presenterar de olika inriktningarna. De publiceras på Canvas efter introduktionsföreläsningen.

Alla uppsatser vid Nationalekonomiska institutionen kontrolleras för plagiat via företaget Ouriginal.

För mer information om uppsatskursen vad gäller sådant som behörighetskrav, kursplan och annat se länkar nedan. 
 

Seminarieperioder
2024
11–12 januari och 25–26 januari.
4–5 april (digitalt via Zoom).
27–31 maj.
28–30 augusti.
10-11 oktober (digitalt via Zoom).

2025
16-17 januari och 30-31 januari.
3-4 april (digitalt via Zoom).
2-5 juni.
27-29 augusti.
16-17 oktober (digitalt via Zoom).


Behörighetskrav

NEKH01 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter som läser fristående kurser eller andra program än nedanstående)

Minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå:

- 30 hp grundkurs,
- 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande),
- 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).


NEKH02 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp 
(För studenter inom Ekonomie kandidatprogrammet vid LU - antagna HT13 eller senare)

Alla obligatoriska kurser inom Ekonomie kandidatprogrammet (Företagsekonomi 1-30 hp, Juridisk översiktskurs 1-15 hp, Statistik 1-15 hp) samt minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå:

- 30 hp grundkurs,
- 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande),
- 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).


NEKH03 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp 
(För studenter inom Politices kandidatprogrammet vid LU)

Minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå:

- 30 hp grundkurs,
- 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande),
- 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).


NEKH04 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom PPE-programmet vid LU)

Alla obligatoriska kurser inom PPE-programmet (Filosofi 1-60 hp, Statsvetenskap 1-30 hp) samt minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå:

- 30 hp grundkurs,
- 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande),
- 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).